England Shock Price! 6D4N

อังกฤษ

ไฮไลท์แพ็คเกจ

เสาหินสโตนเฮนจ์ หอนาฬิกาบิ๊กเบน ย่านไนซ์บริดจ์ Bicester Village Outlet

กำหนดตารางการเดินทาง / ราคา

25-30 กันยายน 2022
ประเภทลูกทัวร์
ค่าบริการ
ผู้ใหญ่
฿41,599
บริการเสริม
ค่าบริการ
พักเดี่ยว
฿7,500
02-07 ตุลาคม 2022
ประเภทลูกทัวร์
ค่าบริการ
ผู้ใหญ่
฿41,599
บริการเสริม
ค่าบริการ
พักเดี่ยว
฿7,500
09-14 ตุลาคม 2022
ประเภทลูกทัวร์
ค่าบริการ
ผู้ใหญ่
฿41,599
บริการเสริม
ค่าบริการ
พักเดี่ยว
฿7,500

กำหนดตารางการเดินทาง

วันแรก 1 : กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – สนามบินแกตวิก (ลอนดอน) (อาหารเสิร์ฟบนเครื่อง 1 มื้อ)
 • 11:30
  • คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ชั้น 4 เคาน์เตอร์เช็คอิน ROW R ประตู 7 สายการบิน SCOOT AIRLINES โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ อำนวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง
 • 14:30
  • ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานแกตวิค กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ โดยสายการบิน SCOOT AIRLINES เที่ยวบินที่ TR750 ** มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน 1 มื้อ **
 • 20:05
  • เดินทางถึง ท่าอากาศยานแกตวิค กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ หลังผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสือ เดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก

  • พักที่ IBIS HEATHROW AIRPORT HOTEL , LONDON หรือเทียบเท่า
  นครลอนดอน (อังกฤษ: City of London) ในทางภูมิศาสตร์เป็นพื้นที่ตอนกลางของลอนดอน ปร...

  นครลอนดอน (อังกฤษ: City of London) ในทางภูมิศาสตร์เป็นพื้นที่ตอนกลางของลอนดอน ประเทศอังกฤษ นครแห่งนี้ในอดีตเป็นหัวใจสำคัญของลอนดอน เขตแดนของตัวเมืองแทบจะไม่เปลี่ยนแปลงตั้งแต่ยุคกลาง และดังนั้นมันจึงเป็นส่วนเล็ก ๆ ในเกรเทอร์ลอนดอนซึ่งใหญ่กว่ามาก ในภาษาอังกฤษ นครลอนดอนถูกเรียกย่อ ๆ ว่า พระนคร (The City, เดอะซิตี้) หรือ Square Mile (สแควร์ไมล์) เนื่องจากพื้นที่ในนครแทบจะเท่ากับหนึ่งตารางไมล์ (สแควร์ไมล์ แปลว่า ตารางไมล์ ประมาณ 2.6 กม.²) นครลอนดอนไม่ใช่หนึ่งใน 32 ลอนดอนโบโร มีฐานะเป็นมณฑลในประเทศอังกฤษ เทียบเท่ากับเกรเทอร์ลอนดอน เพียงแค่อยู่ในขอบเขตของเกรเทอร์ลอนดอนเท่านั้น จึงไม่ได้หมายความว่ามณฑลแห่งนี้จะเป็นหนึ่งในลอนดอนโบโร ในยุคกลาง นครเต็มเป็นขอบเขตการขยายอย่างเต็มที่ของลอนดอน หลังจากนั้น ได้มีการแยกเขตเวสต์มินสเตอร์ออกมา ซึ่งต่อมากลายเป็นนครเวสต์มินสเตอร์ ขณะนี้คำว่า ลอนดอน ส่วนใหญ่หมายถึงบริเวณตัวเมืองที่ขยายออกแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งของลอนดอน ซึ่งรวม 'นคร' ทั้งสองเอาไว้ด้วย นครหลวงลอนดอนยังคงเป็นส่วนหนึ่งของใจกลางเมืองลอนดอน ทุกวันนี้ นครลอนดอนเป็นศูนย์กลางทางการค้าขาย การลงทุน และธุรกิจ ซึ่งอยู่ในระดับเดียวกับนิวยอร์กซิตีในฐานะศูนย์กลางผู้นำของการลงทุนทั่วโลก นครถูกปกครองโดยบรรษัทนครลอนดอน หรือสหการนครลอนดอน (อังกฤษ: City of London Corporation) ที่มีความรับผิดชอบแปลก ๆ บางอย่างสำหรับหน่วยงานปกครองท้องถิ่น เช่น เป็นหน่วยงานตำรวจสำหรับนครหลวง นอกจากนี้มันยังมีความรับผิดชอบและการเป็นเจ้าของที่วางอยู่บนขอบเขตนครหลวง

วันที่สอง 2 : สโตนเฮ้นจ์ – หมู่บ้านลาคอด – เมืองบาธ – โรมันบาธ
 • เช้า
  • บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม

  • หัวหน้าทัวร์พาทุกท่านไปตรวจ ANTIGENT ณ คลินิค ที่รับรองโดยรัฐบาล (ค่าใช้จ่ายไม่รวมในค่าทัวร์ ประมาณ 20 GBP)

  • นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองซาลิสบัวรี่ (SALISBURY) นำท่านชม เสาหินสโตนเฮ้นจ์ (STONEHENGE) (ใช้เวลา เดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกในยุคก่อนประวัติศาสตร์ มีอายุกว่า 5,000 ปี เป็นกลุ่มแท่งหินขนาดใหญ่ ตั้งอยู่กลางทุ่งราบกว้างใหญ่ ซึ่งไม่มีใครทราบวัตถุประสงค์ในการสร้าง อย่างชัดเจน ก้อนหินบางก้อนหนักถึง 45 ตัน

  • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านลาคอค ที่ได้ชื่อว่าเป็นบริเวณที่มีทิวทัศน์แบบอังกฤษแท้ๆ ที่สวยงาม ชม บรรยากาศบ้านเรือนตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 13 ที่สร้างด้วยหินอยู่กลมกลืนกับธรรมชาติ และได้รับการอนุรักษ์ ให้บรรยากาศเหมือนเมื่อเกือบพันปีที่แล้ว ที่สวยงามจนถูกใช้เป็นฉากในภาพยนตร์หลายเรื่อง อาทิ ภาพยนตร์เรื่องแฮร์รี่ พอตเตอร์

  • เดินชมบ้านเรือน โบสถ์ลาคอคแอบเบ้ (ด้านนอก) ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ บ้านเรือนแบบอังกฤษโบราณแท้ ที่สวยงาม ที่ท่านไม่สามารถพบได้ในที่อื่นอีกแล้ว
  สโตนเฮนจ์ (Stonehenge) ตั้งอยู่กลาง “ทุ่งราบซัลลิสเบอร์รี่” (Salisbury Plain) บร...

  สโตนเฮนจ์ (Stonehenge) ตั้งอยู่กลาง “ทุ่งราบซัลลิสเบอร์รี่” (Salisbury Plain) บริเวณตอนใต้ของเกาะอังกฤษ สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนเพราะบริเวณโดยรอบนั้นไม่มีสิ่งปลูกสร้างอื่นใดเลย มีจำนวนแท่งหินทั้งหมด 112 ก้อน ตั้งเรียงเป็นวงกลมซ้อนกัน 3 วง และวางเรียงในลักษณะที่ต่างกัน ทั้งวางนอน วางพาดกัน และวางตั้งขึ้น นักวิทยาศาสตร์ได้คำนวณอายุของหินกลุ่มนี้ พบว่าน่าจะถูกสร้างขึ้นมาเมื่อประมาณ 3,000–2,000 ปีก่อนคริสตกาลนู่นเลย สรุปคืออายุกว่า 5,000 ปีแล้ว! การก่อสร้างสโตนเฮนจ์ ใช้เวลาสร้างต่อเนื่องกันมาถึง 3-4 ระยะ ในช่วงเวลาประมาณ 1,500 ปี คำนวนจากการที่หินแต่ละก้อน แต่ละชั้นมีอายุไม่เท่ากัน มาจากต่างยุคกัน ตั้งแต่ยุคหินตอนปลายจนถึงยุคสำริดตอนต้น สิ่งที่น่าสงสัยคือ บริเวณที่ราบดังกล่าวไม่มีก้อนหินขนาดมหึมานี้อยู่เลย ที่น่าจะเป็นไปได้มากที่สุดคือมาจาก “ทุ่งมาร์ลโบโร” (Marlborough Downs) ที่อยู่ไกลออกไปประมาณ 40 กิโลเมตร และยังมีหินสีน้ำเงินหนักสี่ตัน ซึ่งพบได้บริเวณภูเขาพรีเซลีทางตะวันตกเฉียงใต้ของแคว้นเวลส์ (สันนิษฐานว่า ใช้แพลำเลียงล่องมาตามชายฝั่งเวลส์และแม่น้ำเอวอน แล้วชักลากต่อมาทางบก)

 • เที่ยง
  • บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารพื้นเมือง
 • บ่าย
  • ออกเดินทางต่อสู่ เมืองบาธ (BATH) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ1.30 ชม.) ตั้งอยู่ในหุบเขา ของแม่น้ำเอวอนในบริเวณที่มีน้ำพุร้อนธรรมชาติที่เป็นที่ตั้งถิ่นฐานของชาวโรมันสมัยที่ยังเรืองอำนาจ และ เป็นผู้สร้าง โรงอาบน้ำโรมัน (ROMAN BATH) และยังได้เป็นเมืองมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้ (UNESCO) ในปี ค.ศ. 1987

  • นำท่านถ่ายรูปด้านนอก พิพิธภัณฑ์น้ำแร่ร้อนโรมัน (ROMAN BATH MUSEUM) ซึ่งมีประวัติการค้นพบที่น่าสนใจปัจจุบันเป็นกลุ่มอาคารสำคัญของเมือง คือ บริเวณที่เป็นที่ตั้งของบ่อน้ำแร่ร้อนคิงส์ (THE SACRED SPRING) ส่วนที่สอง คือ บริเวณวัด และส่วนที่สาม คือ บริเวณที่เปิดบริการให้นักท่องเที่ยวหรือชาวเมืองใช้บริการน้ำแร่ซึ่งมีทั้งสระว่ายน้ำ, บ่อน้ำแร่เย็น-ร้อน,ห้องอบไอน้ำและส่วนที่เป็น TURKISH BATH ได้เวลาอันสมควรพาท่านกลับสู่กรุงลอนดอน
  อังกฤษ ยังเป็นหนึ่งในเป้าหมายการท่องเที่ยวอันดับต้น ๆ ของผู้คนเสมอ เพราะมีครบ ไม...

  อังกฤษ ยังเป็นหนึ่งในเป้าหมายการท่องเที่ยวอันดับต้น ๆ ของผู้คนเสมอ เพราะมีครบ ไม่ว่าจะความสวยงามของธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ความเก่าแก่ อารยธรรม สถาปัตยกรรมสิ่งก่อสร้าง ความศิวิไลซ์ ความทันสมัย ไลฟ์สไตล์ อังกฤษมีให้ตอบโจทย์ทุกอย่าง พูดได้ว่าไปกี่ทีก็ไม่เบื่อ เพราะมีหลากหลายสไตล์มากจริง ๆ คราวนี้เราจะชวนไปเที่ยวเมืองหนึ่งในอังกฤษ ซึ่งมีสถานะเป็นถึงเมืองมรดกโลก นั่นก็คือ เมืองบาธ (Bath) เป็นเมืองเล็ก ๆ ที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวตลอดทั้งปี เพราะจุดขายคือเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จึงไม่ได้เปลี่ยนแปลง หรือมีข้อจำกัดตามฤดูกาลเหมือนแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เมืองบาธอยู่ทางตะวันตกของลอนดอน ตั้งอยู่บริเวณหุบเขาริมแม่น้ำเอวอน (Avon) จุดเด่นของบาธ คือ เป็นเมืองแห่งน้ำแร่และน้ำพุร้อน ผู้คนจากแผ่นดินใหญ่ของทวีปยุโรปนิยมข้ามน้ำข้ามทะเลไปพักผ่อนแช่น้ำพุร้อนที่เมืองนี้มานาน ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 1 หรือราว 2,000 ปีแล้ว รวมถึงราชวงศ์ของอังกฤษเองก็ใช้เมืองบาธเป็นเมืองพักผ่อนของราชวงศ์ ต่อเนื่องหลายร้อยปี แต่ราชวงศ์อังกฤษยุคปัจจุบันไม่นิยมไปอาบน้ำร้อนที่บาธแล้ว

 • ค่ำ
  • บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีน

  • พักที่ IBIS HEATHROW AIRPORT HOTEL , LONDON หรือเทียบเท่า
วันที่สาม 3 : ลอนดอน-อิสระเที่ยวชมสถานที่ต่างๆ-ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
 • เช้า
  • บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม

  • หลังอาหารเช้า อิสระให้กับท่านได้เต็มอิ่มกับการ เที่ยวชมเมืองในลอนดอน และสถานที่ที่ท่านไม่ควรพลาดเมื่อมาเที่ยวลอนดอน นั้นก็คือ BIG BEN หนึ่งในสัญลักษณ์ที่รู้จักมากที่สุดของสหราชอาณาจักร อันที่จริงหอนาฬิกานี้ชื่อว่า หอเอลิซาเบธ (ELIZABETH TOWER) แต่ทุกคนมักจะรู้จักกันดีในชื่อของ บิ๊กเบน (BIG BEN) มากกว่าเป็นหอนาฬิกาประจำพระราชวังเวสต์มินสเตอร์ (CLOCK TOWER, PALACE OF WESTMINSTER) ซึ่งในปัจจุบันใช้เป็นรัฐสภาอังกฤษตั้งอยู่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือของพระราชวัง หอนาฬิกานี้ถูกสร้างหลังจากไฟไหม้พระราชวังเวสต์มินสเตอร์เดิม เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2377 โดยชาลส์ แบร์รี่ เป็นผู้ออกแบบ หอนาฬิกาบิ๊กเบนมาง่ายๆ ด้วยรถไฟฟ้าใต้ดิน สถานี WESTMINSTER เดินออกมาข้ามถนนก็ถึง และจุดยอดฮิตที่ต้องมาถ่ายรูปคือ หอนาฬิกาบิ็กเบนและอาคารรัฐสภา ริมแม่น้ำเทมส์

  • โดยถ่ายจากบน สะพาน WESTMINSTER ABBEY เป็นหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวห้ามพลาดของกรุงลอนดอน ตั้งอยู่ทางตะวันตกของพระราชวัง WESTMINSTER สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1245 ซึ่งถือว่าเป็นโบสถ์ที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดในประเทศอังกฤษ และที่สำคัญยังได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การ UNESCO อีกด้วย โบสถ์นี้เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและยังเป็นสถานที่ประกอบพระราชพิธีราชาภิเษกและเป็นที่ฝังพระบรมศพของกษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์

  • LONDON EYE, BUCKINGHAM PALACE, TRAFALGAR SQUARE, LEICETER SQUARE สถานที่เหล่านี้แทบจะอยู่ใจกลางลอนดอนเลยก็ว่าได้ ท่านสมารถเดินทางโดยรถไฟฟ้าใต้ดินอย่างสะดวกสบาย ส่วนใครที่ชอบถ่ายรูปและเดินเล่นแบบชิว ๆ แนะนำTOWER BRIDGE, LONDON BRIDGE, ST. PAUL CHURCH โดยแต่ละสถานที่ตั้งอยู่ในบริเวณที่ใกล้เคียงกันมาก
  หอเอลิซาเบธ ก่อนหน้านี้เรียกว่า หอนาฬิกาพระราชวังเวสต์มินสเตอร์ หรือรู้จักดีในช...

  หอเอลิซาเบธ ก่อนหน้านี้เรียกว่า หอนาฬิกาพระราชวังเวสต์มินสเตอร์ หรือรู้จักดีในชื่อ บิกเบน (อังกฤษ: Big Ben) เป็นหอนาฬิกาประจำพระราชวังเวสต์มินสเตอร์ ซึ่งในปัจจุบันใช้เป็นรัฐสภาอังกฤษ ตั้งอยู่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือของพระราชวัง หอนาฬิกานี้ถูกสร้างหลังจากไฟไหม้พระราชวังเวสต์มินสเตอร์เดิม เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม ค.ศ.1834 (พ.ศ.2377) โดยชาลส์ แบร์รี เป็นผู้ออกแบบ หอนาฬิกามีความสูง 96.3 เมตร โดยที่ตัวนาฬิกาอยู่สูงจากพื้น 55 เมตร ตัวอาคารสร้างด้วยสถาปัตยกรรมสมัยสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรีย (victorian gothic) ชื่อหอเอลิซาเบธตั้งขึ้นเพื่อฉลองพระราชพิธีพัชราภิเษก หรือพระราชพิธีมหามงคลฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่สอง หลายคนเข้าใจว่าบิ๊กเบนเป็นชื่อหอนาฬิกาประจำรัฐสภาอังกฤษ แต่แท้ที่จริงแล้ว บิ๊กเบนเป็นชื่อเล่นของระฆังใบใหญ่ที่สุด หนักถึง 13,760 กิโลกรัม ซึ่งแขวนไว้บริเวณช่องลมเหนือหน้าปัดนาฬิกา ทั้งนี้มีระฆังรวมทั้งสิ้น 5 ใบ โดย 4 ใบจะถูกตีเป็นทำนอง ส่วนบิ๊กเบนจะถูกตีบอกชั่วโมงตามตัวเลขที่เข็มสั้นชี้บนหน้าปัดนาฬิกา ทว่าคนส่วนใหญ่กลับใช้ชื่อบิ๊กเบนเรียกตัวหอทั้งหมด บางทีมักเรียกหอนาฬิกานี้ว่า หอเซนต์สตีเฟน (St Stephen's Tower) หรือหอบิกเบน (Tower of Big Ben) ซึ่งที่จริงแล้วชื่อหอเซนต์สตีเฟนคือชื่อของหอในพระราชวังอีกหอหนึ่ง ซึ่งใช้เป็นทางเข้าไปอภิปรายในสภา ในเวลาต่อมา รัฐสภาอังกฤษได้มีมติให้ตั้งชื่อหอนาฬิกานี้ว่า หอเอลิซาเบธ เมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2555 ปัจจุบันภายในหอนาฬิกาไม่เปิดให้สาธารณชนเข้าชม เว้นแต่สำหรับผู้ที่อาศัยในประเทศอังกฤษ จะต้องทำเรื่องขอเข้าชมผ่านสมาชิกรัฐสภาอังกฤษประจำท้องถิ่นของตน ถ้าเป็นเด็กต้องมีอายุเกิน 11 ปี จึงจะเข้าชมหอได้ สำหรับชาวต่างประเทศนั้นไม่อนุญาตให้ขึ้นไป ทั้งนี้ผู้ชมต้องเดินบันได 334 ขั้นขึ้นไปเพราะไม่มีลิฟต์

  พระราชวังเวสต์มินสเตอร์ (อังกฤษ: Palace of Westminster) เป็นพื้นที่พบปะของทั้งเฮ...

  พระราชวังเวสต์มินสเตอร์ (อังกฤษ: Palace of Westminster) เป็นพื้นที่พบปะของทั้งเฮาส์ออฟคอมมอนและเฮาส์ออฟลอร์ดส์ ซึ่งเป็นสองสภาของรัฐสภาแห่งสหราชอาณาจักร จึงทำให้เป็นที่รู้จักในอีกชื่อคือ รัฐสภาแห่งสหราชอาณาจักร (อังกฤษ: Houses of Parliament) พระราชวังนี้ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเทมส์ในพื้นที่ของนครเวสต์มินสเตอร์ ในเซนทรอลลอนดอน ประเทศอังกฤษ ชื่อของวังนั้นได้มาจากเวสต์มินสเตอร์แอบบีซึ่งตั้งอยู่ติดกัน ปัจจุบันพระราชวังนี้เป็นทรัพย์สินของสถาบันพระมหากษัตริย์ และในทางพิธีการเป็นสถานที่ประทับของราชวงศ์

  Westminster bridge สะพานข้ามแม่น้ำเทมส์ ใจกลางกรุงลอนดอน ศูนย์รวมนักท่องเที่ยวจา...

  Westminster bridge สะพานข้ามแม่น้ำเทมส์ ใจกลางกรุงลอนดอน ศูนย์รวมนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลก เป็นแลนด์มาร์คสำคัญในการมาเที่ยวลอนดอน มีมุมสวยๆ ให้เก็บภาพเพียบ แถมยังสามารถเก็บภาพทัศนียภาพของสถานที่ท่องเที่ยวอิ่นๆ ในลอนดอนที่อยู่ใกล้ๆ ได้สวยมากมายหลายที่เลยทีเดียว ข้อมูล Westminster bridge เป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์โดดเด่นใจกลางกรุงลอนดอน เป็นสะพานที่เชื่อมระหว่างฝั่งตะวันตกของ Westminster และฝั่งตะวันออกของ Lambeth ไว้ สะพานนี้ได้ถูกสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2282 – 2303 โดยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของวิศวกรชาวสวิส และได้มีการเปิดสะพานเมื่อวันที่ 18 พ..ย. ในปี พ.ศ. 2293 สะพานนี้มีความสำคัญอย่างมากสำหรับการจราจรจากฝั่งตะวันตกที่กำลังพัฒนาในลอนดอนไปสู่การพัฒนาทางฝั่งตอนใต้ของกรุงลอนดอนีวมไปจนถึงท่าเรือฝั่งใต้ด้วย ถ้าหากไม่มีสะพานนี้การจราจรในบริเวณเส้นทางบางสาย เช่น Strand หรือ new Oxford street มีความแออัดเป็นอย่างมาก สะพานแห่งนี้ไม่เคยว่างเว้นเลย นอกจากการจราจรที่เนืองแน่นแล้ว นักท่องเที่ยวของที่นี่ก็เนืองแน่นในทุกช่วงฤดูกาลไม่แพ้กัน แถมยังชอบมีศิลปินหรือภาพยนตร์มาถ่ายทำบ่อยๆ อีกด้วย เราจึงเห็นสะพานนี้อยู่ในภาพยนตร์หรือเป็นฉากพื้นหลังของภาพยนตร์หลายๆ เรื่อง เช่น ในฉากตอนจบของภาพยนตร์ “เจมส์ บอนด์” ที่เฮลิคอปเตอร์ตกลงจากสะพานนี้ลงไปในแม่น้ำเทมส์ เป็นต้น เหตุผลหลักๆ ที่ทำให้สะพานแห่งนี้เป็นที่รู้จักกันดีในหมู่นักท่องเที่ยวจนทำให้มีนักทักเที่ยวจากทุกมุทโลกมาเยือนไม่ขาดสายนั้นก็เพราะที่นี่อยู่ใกล้บริเวณสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญหลายแห่งในลอนดอน ทำให้มีผู้คนชอบมาถ่ายรูปกันบนนี้ เพราะสามารถมองเห็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญต่างๆ จากมุมสูง และทำให้ได้ภาพถ่ายทีสวยงามนั่นเอง โดยภาพอันซันที่ถ่ายได้จากบนสะพานนี้ต้องยกให้ภาพถ่ายที่มองลงไปเป็นผืนน้ำและมีฉากหลังคือ London eye นั่นเอง โดยเฉพาะหากถ่ายในเวลากลางคืนยิ่งจะได้ความสวยงามของแสงที่เปิดบริเวณ London eye และตกกระทบบนผืนแม่น้ำเป็นภาพที่สวยงามมาก หรือจะเป็นภาพที่ถ่ายจากสะพานไปหอนาฬิกา Big Ben และ Houses Parliament ก็เป็นที่นิยมและโดดเด่นสวยงามไม่แพ้กัน Westminster เป็นใจกลางกรุ่งลอนดอนที่นักท่องเที่ยวเกือบทุกคนต้องหมายตาไว้เป็นแพลนแรกๆ ในการมาท่องเที่ยวอยู่แล้ว เพราะมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายอยู่ใกล้ๆ กัน เช่น Big Ben , Houses Parliament , Victoria Tower หรือจะนั่งชิลๆ ในสวน Victoria Tower Garden ต่อด้วยชมไปขึ้นชิงช้าสวรรค์ชมวิวลอนดอนกันที่ London eye และที่สำคัญหากอยากได้ภาพสวยๆ แน่นอนว่าต้องไม่พลาดกับการมาถ่ายรูปกันที่สะพาน Westminster bridge กันด้วย

 • เที่ยง
  • อิสระอาหารเพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว
 • ค่ำ
  • อิสระอาหารเพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว

  • พักที่ IBIS HEATHROW AIRPORT HOTEL , LONDON หรือเทียบเท่า
วันที่สี่ 4 : ลอนดอน-อิสระเที่ยวชมสถานที่ต่างๆ-ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
 • เช้า
  • บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม

  • ** หลังอาหารพาทุกท่านไป ตรวจ RT-PCR เพื่อออกเอกสารผลตรวจเพื่อใช้ เช็คอินกลับประเทศ ไทย (ค่าตรวจ RT PCR ไม่รวมอยู่ในค่าทัวร์ ราคาประมาณ 100 GBP) **

  • หลังอาหารเช้าอิสระ ท่านสามารถเดินทางไปเลือกซื้อสิ้นค้าใน ย่านไนซ์บริดจ์ (KNIGHTS BRIDGE) ซึ่งเป็นที่ตั้งของห้างสรรพสินค้าชื่อดังอย่าง ฮาร์วีย์ นิโคล(HARVEY NICOLE) และ แฮร์รอดส์ (HARRODS) ที่ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าแฟชั่นชั้นนำจากทั่วทุกมุมโลก รวมทั้งกระเป๋าแฮร์รอดส์ที่นิยมกันอย่างมาก รวมทั้งมีร้านค้าแฟชั่นมากมายตั้งอยู่บริเวณHIGH STREET เช่น ACCESSORIZE, H&M, ZARA, KIPLING, GANT, HUGO BOSS, PORSCHE DEIGN, BALLY และยังมีถนนสโลน(SLOANE STREET) ที่เป็นที่ตั้งของร้าน SUPER BRANDS อาทิ เช่น LOUIS VUITTON, CHANEL, HERMES,GUCCI, VALENTINO, SALVATORE FERRAGAMO, MCM, ERMENEGILDO ZEGNA, ALBERTA FERRETTI, SHANGHAI TANG,DIOR, GIORGIO ARMANI, DOLCE & GABRANA, BOTTEGA VENETA, BVLGARI FENDI ฯลฯ
 • เที่ยง
  • อิสระอาหารเพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว
 • ค่ำ
  • อิสระอาหารเพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว

  • พักที่ IBIS HEATHROW AIRPORT HOTEL , LONDON หรือเทียบเท่า
วันที่ห้า 5 : ลอนดอน-เบอร์ตันออนเดอะวอเตอร์-BICESTER VILLAGE OUTLET-สนามบินแกตวิก
 • เช้า
  • บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม

  • นำท่านเดินทางสู่ เมืองเบอร์ตันออนเดอะวอเตอร์ (BOURTON ON THE WATER) หมู่บ้านริมน้ำที่ได้รับ การขนานนามว่า เวนิส แห่ง COTSWOLDS มีสะพานสร้างข้ามแม่น้ำ WINDRUSH ซึ่งไหลผ่านใจกลาง เมือง ธารน้ำใสล้อมรอบหมู่บ้านชนบทพื้นเมืองของอังกฤษ บริเวณโดยรอบเต็มไปด้วย ร้านอาหาร ร้าน กาแฟ ร้านขายของที่ระลึก สวนสาธารณะที่เขียวชอุ่มสร้างความประทับใจให้กับผู้คนที่มาเยือนทุกเพศทุกวัย
  เบอร์ตัน-ออน-เดอะ-วอเทอร์เป็นหมู่บ้านน่ารักที่มีสถาปัตยกรรมหินสีน้ำผึ้งอันโดดเด่...

  เบอร์ตัน-ออน-เดอะ-วอเทอร์เป็นหมู่บ้านน่ารักที่มีสถาปัตยกรรมหินสีน้ำผึ้งอันโดดเด่นซึ่งตั้งอยู่ภายในชนบทที่สวยงาม แม่น้ำที่เงียบสงบ ร้านค้างานฝีมือ และคาเฟ่ริมน้ำเป็นสิ่งที่ดีเลิศของหมู่บ้านคอทส์โวลด์ เบอร์ตัน-ออน-เดอะ-วอเทอร์ที่พัฒนาโดยชาวแซกซันและครั้งหนึ่งเคยเป็นเมืองหน้าด่านโรมันกลายเป็นศูนย์กลางการค้าขนสัตว์ที่สำคัญในช่วงการปฏิวัติอุตสาหกรรม หมู่บ้านนี้อยู่คร่อมแม่น้ำวินด์รัชซึ่งเป็นทางน้ำไหลช้าที่มีสะพานอันงดงามพาดผ่านหลายสะพาน ชื่นชมบ้านหินในศตวรรษที่ 15 และ 16 อันยิ่งใหญ่ที่ล้อมรอบแม่น้ำและถูกใช้เป็นร้านเบเกอรี่ ธนาคาร ร้านบูติก ร้านอาหาร และพิพิธภัณฑ์ เดินเล่นไปตามริมน้ำและผ่อนคลายภายใต้ร่มเงาของต้นไม้ที่น่าเกรงขามในระหว่างที่เพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพอันสวยงาม เยี่ยมชมสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ที่โดดเด่นซึ่งรวมถึง วิคทอเรีย ฮอลล์ จากปลายศตวรรษที่ 19 โบสถ์เซนต์ลอเรนซ์ มีโครงสร้างแบบนอร์มันและมีการสร้างพื้นที่ที่ใช้ทำพิธีของโบสถ์ขึ้นในปี 1328 สัมผัสประสบการณ์ทางประวัติศาสตร์ของคณะสงฆ์อันยาวนาน 350 ปีที่ โบสถ์แบปทิสต์เบอร์ตัน-ออน-เดอะ-วอเทอร์ และอย่าลืมสำรวจ หมู่บ้านจำลอง ซึ่งเป็นแบบจำลองขนาดเล็กของศูนย์หมู่บ้านที่ทำจากหินที่มาจากท้องถิ่นและต้นไม้จริง ดูคอลเลกชันที่น่าประทับใจของรถไฟจำลองที่มีการทำงานมากกว่า 40 แบบที่ นิทรรศการและร้านของเล่นรถไฟจำลองเบอร์ตัน ชื่นชมการจัดแสดงนิทรรศการของรถแนววินเทจและของเล่นโบราณที่ พิพิธภัณฑ์รถยนต์และคอลเลกชันของเล่นคอทส์โวลด์ ดูสัตว์ป่าที่ อุทยานและสวนนก คอทส์โวลด์ ซึ่งเป็นที่อยู่ของนกแปลกและหายากประมาณ 500 ตัวในสภาพแวดล้อมป่าไม้ที่เป็นธรรมชาติ ค้นหาเบาะแสในการแก้ปริศนาและเข้าถึงใจกลางของพุ่มไม้เขาวงกตที่ ดรากอนฟลาย เมซ หลังจากที่ทำกิจกรรมมาทั้งวัน เพลิดเพลินไปกับเสน่ห์อันเชื้อเชิญของผับสมัยศตวรรษที่ 18 เช่น เมาส์แทรป อินน์ และ โอลด์ นิว อินน์ เที่ยวชม Cotswold Brewing Company โดยมีบริการนำเที่ยว ซึ่งใช้เวลาขับรถจากใจกลางหมู่บ้านไม่นาน เบอร์ตัน-ออน-เดอะ-วอเทอร์อยู่ห่างจาก เชลต์นัม ไปทางทางตะวันออกประมาณ 24 กิโลเมตร และห่างจาก อ๊อกซ์ฟอร์ด ไปทางตะวันตกประมาณ 53 กิโลเมตร นอกจากจะเป็นสถานที่ที่ยอดเยี่ยมสำหรับการท่องเที่ยวภายในวันเดียวแล้ว เชลต์นัมยังเป็นฐานที่เหมาะสมสำหรับการสำรวจเมืองและหมู่บ้านที่สวยงามอื่นๆ ในคอทส์โวลด์อีกด้วย บรอดเวย์, มอร์ตัน-อิน-มาร์ช และ วินช์คูมบ์ อยู่ห่างออกไปโดยใช้เวลาขับรถไม่ถึง 30 นาที

 • เที่ยง
  • อิสระอาหารเพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว
 • บ่าย
  • นำท่านช้อปปิ้ง BICESTER VILLAGE OUTLET ที่รวมสินค้าแบรนด์เนมต่างๆ ให้ท่านได้อิสระกับการช็อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมหลากหลาย ยี่ห้อ อาทิ BALLY , BODUM, BOSE, BURBERRY, CATH KIDSTON, DIOR, DKNY, FENDI, CK, CLARKS, D&G, GUCCI, GUESS, HUGO ก่อนเดินทางเข้าสู่มหานครลอนดอน นำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานแกตวิก กรุงลอนดอน เพื่อตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและสัมภาระเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ
  นครลอนดอน (อังกฤษ: City of London) ในทางภูมิศาสตร์เป็นพื้นที่ตอนกลางของลอนดอน ปร...

  นครลอนดอน (อังกฤษ: City of London) ในทางภูมิศาสตร์เป็นพื้นที่ตอนกลางของลอนดอน ประเทศอังกฤษ นครแห่งนี้ในอดีตเป็นหัวใจสำคัญของลอนดอน เขตแดนของตัวเมืองแทบจะไม่เปลี่ยนแปลงตั้งแต่ยุคกลาง และดังนั้นมันจึงเป็นส่วนเล็ก ๆ ในเกรเทอร์ลอนดอนซึ่งใหญ่กว่ามาก ในภาษาอังกฤษ นครลอนดอนถูกเรียกย่อ ๆ ว่า พระนคร (The City, เดอะซิตี้) หรือ Square Mile (สแควร์ไมล์) เนื่องจากพื้นที่ในนครแทบจะเท่ากับหนึ่งตารางไมล์ (สแควร์ไมล์ แปลว่า ตารางไมล์ ประมาณ 2.6 กม.²) นครลอนดอนไม่ใช่หนึ่งใน 32 ลอนดอนโบโร มีฐานะเป็นมณฑลในประเทศอังกฤษ เทียบเท่ากับเกรเทอร์ลอนดอน เพียงแค่อยู่ในขอบเขตของเกรเทอร์ลอนดอนเท่านั้น จึงไม่ได้หมายความว่ามณฑลแห่งนี้จะเป็นหนึ่งในลอนดอนโบโร ในยุคกลาง นครเต็มเป็นขอบเขตการขยายอย่างเต็มที่ของลอนดอน หลังจากนั้น ได้มีการแยกเขตเวสต์มินสเตอร์ออกมา ซึ่งต่อมากลายเป็นนครเวสต์มินสเตอร์ ขณะนี้คำว่า ลอนดอน ส่วนใหญ่หมายถึงบริเวณตัวเมืองที่ขยายออกแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งของลอนดอน ซึ่งรวม 'นคร' ทั้งสองเอาไว้ด้วย นครหลวงลอนดอนยังคงเป็นส่วนหนึ่งของใจกลางเมืองลอนดอน ทุกวันนี้ นครลอนดอนเป็นศูนย์กลางทางการค้าขาย การลงทุน และธุรกิจ ซึ่งอยู่ในระดับเดียวกับนิวยอร์กซิตีในฐานะศูนย์กลางผู้นำของการลงทุนทั่วโลก นครถูกปกครองโดยบรรษัทนครลอนดอน หรือสหการนครลอนดอน (อังกฤษ: City of London Corporation) ที่มีความรับผิดชอบแปลก ๆ บางอย่างสำหรับหน่วยงานปกครองท้องถิ่น เช่น เป็นหน่วยงานตำรวจสำหรับนครหลวง นอกจากนี้มันยังมีความรับผิดชอบและการเป็นเจ้าของที่วางอยู่บนขอบเขตนครหลวง

 • ค่ำ
  • อิสระอาหารเพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว

  • นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานแกตวิก กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ เพื่อให้ท่านเตรียมการเช็คอินเดินทางกลับ
 • 22:05
  • ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน SCOOT AIRLINES เที่ยวบินที่ TR751 ** มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน 1 มื้อ **
วันที่หก 6 : กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) (อาหารเสิร์ฟบนเครื่อง 1 มื้อ)
 • 16:10
  • เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ

เงื่อนไข & ข้อตกลง

เงื่อนไขในการสำรองที่นั่งและจ่ายเงิน
 • หัวข้อเงื่อนไข
เงื่อนไขการยกเลิกการสำรองที่นั่ง
 • แจ้งยกเลิกก่อนเดินทางระหว่าง (>= AND <=) 15 ถึง 29 วัน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าบริการ 50 %
  แจ้งยกเลิกก่อนเดินทางน้อยกว่า (<) 15 วัน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าบริการทั้งหมด

  ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง


  หากมีการยกเลิกการเดินทางโดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ และ คืนค่าทัวร์ส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น เช่น สถานทูตปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเข้าเมือง นโยบายห้ามเข้าออกประเทศฯลฯ


   กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงผู้เดินทาง (เปลี่ยนชื่อ) จะต้องแจ้งให้ทางบริษัททราบล่วงหน้า อย่างน้อย 21 วัน ก่อนออกเดินทาง กรณีแจ้งหลังจากเจ้าหน้าที่ออกเอกสารเรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับช่วงพีเรียดวันที่เดินทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็นสำคัญด้วย กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ


  กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช้จ่ายการดำเนินการต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริงสำหรับการดำเนินการจองครั้งแรก ตามจำนวนครั้งที่เปลี่ยนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น


  ในกรณีที่วันเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกก่อน 45 วัน  *แจ้งรายละเอียดการเก็บค่าธรรมเนียม 10
ข้อมูลเอกสารในการขอวีซ่า
 • หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน ฉบับจริง มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่าง ไม่ต่ำกว่า 2 หน้า


   รูปถ่ายสี หน้าตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. ใบหน้าประมาณ 3 ซม. จำนวน 2 รูป ฉากหลังต้องเป็นพื้นสีขาวเท่านั้น ภาพถ่ายจะต้องครอบคลุมถึงศรีษะ และด้านบนของหัวไหล่ เพื่อสามารถเห็นใบหน้า ถึง 70-80% ของภาพ และเพื่อความชัดเจน


  หลักฐานการทำงาน/การเรียน

  • กรณีผู้เดินทางเป็นเจ้าของกิจการบริษัท / ร้านค้า: หนังสือรับรองบริษัทฯ ประทับตราฯ และเซ็นรับรอง (มีอายุไม่เกิน 3 เดือน) / ใบจดทะเบียนพาณิชย์หรือใบจดทะเบียนการค้า

  • กรณีพนักงานบริษัท: จดหมายรับรองการทำงานจากนายจ้าง ระบุตำแหน่ง วันเริ่มงาน เงินเดือน จดหมายรับรองการทำงานให้ระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการระบุชื่อประเทศ จดหมายจะต้องออกจากองค์กรหรือบริษัทฯ ที่มีหัวจดหมาย ตราประทับ (ถ้ามี) ที่อยู่ และเบอร์ติดต่ออย่างชัดเจน

  • กรณีที่เป็นข้าราชการ: หนังสือรับรองการทำงานจากหน่วยงาน

  • กรณีเกษียณอายุราชการ: สำเนาบัตรข้าราชการบำนาญ หรือ จดหมายชี้แจงตนเองเกี่ยวกับการเกษียณอายุ

  • กรณีประกอบธุรกิจไม่จดทะเบียน: จดหมายชี้แจงตนเองเกี่ยวกับหน้าที่การงาน

  • กรณีเป็นนักเรียน นักศึกษา: จดหมายรับรองการเรียน ภาษาอังกฤษ

  (จดหมายรับรองการทำงาน / การเรียน ต้องมีอายุไม่เกิน 30 วัน นับจากวันยื่นวีซ่า จดหมายต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นและต้องสะกดชื่อ-นามสกุลให้ถูกต้องตามหน้าพาสปอร์ต)


  หลักฐานการเงิน สถานทูตรับพิจารณา สมุดบัญชีประเภทออมทรัพย์ เท่านั้น

  • หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน (BANK CERTIFICATE) ฉบับจริง ระบุชื่อเจ้าของบัญชีให้ครบถ้วน (สะกดชื่อ-นามสกุลให้ถูกต้องตามหน้าพาสปอร์ต) มีอายุไม่เกิน 30 วัน นับจากวันที่ยื่นวีซ่า

  • หลักฐานทางการเงิน (BANK STATEMENT) ย้อนหลัง 3 เดือน อัพเดทเป็นวันที่ล่าสุดไม่เกิน 30 วัน นับจากวันที่นัดยื่นวีซ่า

  สำเนาจากสมุดบัญชี ย้อนหลัง 3 เดือน อัพเดทเป็นวันที่ล่าสุดไม่เกิน 30 วัน สามารถใช้แทน BANK STATEMENT ได้ในกรณีที่สมุดบัญชีดังกล่าวมีการเคลื่อนไหวบัญชีอย่างต่อเนื่องไม่มีการกระโดดข้ามเดือน และในทุกหน้าที่มีรายการเดินบัญชีของผู้สมัคร ต้องมีการระบุหมายเลขสมุดหรือหมายเลขบัญชี หากไม่มีไม่สามารถใช้ยื่นได้

  *หลักฐานทางการเงินข้างต้น ต้องเป็นสมุดบัญชีเล่มเดียวกันเท่านั้น


   สำเนาสลิป เงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน (ถ้ามี)


  สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาบัตรประชาชน


  สำเนาทะเบียนสมรส / สำเนาทะเบียนหย่า (ถ้ามี)


   สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - เปลี่ยนนามสกุล (ถ้ามี)


  สำเนาสูติบัตร (กรณีผู้เดินทางอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์)


  เอกสารเพิ่มเติมกรณีเป็นเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีและไม่ได้เดินทางพร้อม บิดาและมารดา

  • เด็กเดินทางกับบุคคลอื่น บิดาและมารดาต้องทำหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออำเภอเท่านั้น และให้ระบุว่า ยินยอมให้เด็กเดินทางกับใคร มีความสัมพันธ์อย่างไรกับเด็ก

  • เด็กเดินทางกับบิดา มารดาต้องทำหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออำเภอเท่านั้น และให้ระบุว่า มารดายินยอมให้เด็กเดินทางกับบิดา (ระบุชื่อบิดา)

  • เด็กเดินทางกับมารดา บิดาต้องทำหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออำเภอเท่านั้น และให้ระบุว่า บิดายินยอมให้เด็กเดินทางกับมารดา (ระบุชื่อมารดา)


  กรณีรับรองการเงินให้บุคคลในครอบครัว (เกี่ยวข้องทางสายเลือดเท่านั้น บิดามารดา,บุตร,พี่น้อง,สามีภรรยา) ต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมดังนี้

  • หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน (BANK GUARANTEE) ฉบับจริง ระบุชื่อเจ้าของบัญชี(ผู้รับรอง) และต้องระบุชื่อผู้ถูกรับรองด้วย มีอายุไม่เกิน 30 วัน นับจากวันที่ยื่นวีซ่า (สะกดชื่อ-นามสกุลให้ถูกต้องตามหน้าพาสปอร์ต)

  • หลักฐานทางการเงิน (BANK STATEMENT) ย้อนหลัง 3 เดือน อัพเดทเป็นวันที่ล่าสุดไม่เกิน 30 วัน นับจากวันที่นัดยื่นวีซ่า

  สำเนาจากสมุดบัญชี ย้อนหลัง 3 เดือน อัพเดทเป็นวันที่ล่าสุดไม่เกิน 30 วัน สามารถใช้แทน BANK STATEMENT ได้ในกรณีที่สมุดบัญชีดังกล่าวมีการเคลื่อนไหวบัญชีอย่างต่อเนื่องไม่มีการกระโดดข้ามเดือนและในทุกหน้าที่มีรายการเดินบัญชีของผู้สมัคร ต้องมีการระบุหมายเลขสมุดหรือหมายเลขบัญชี หากไม่มีไม่สามารถใช้ยื่นได้

  ***หลักฐานทางการเงินข้างต้น ต้องเป็นสมุดบัญชีเล่มเดียวกันเท่านั้น***


เงื่อนไขและข้อมูลควรทราบเพิ่มเติม
 • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทางไปในพีเรียดวันอื่นต่อไป โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดินทางใหม่อีกครั้ง ทั้งนี้ ก่อนคอนเฟิร์มลางาน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษทุกครั้งหากท่านลางานแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้


   กรณีที่ท่านต้องออกบัตรโดยสารภายใน (ตั๋วภายในประเทศ เช่น ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร์ , ตั๋วรถไฟ) กรุณาติดต่อสอบถามเพื่อยืนยันกับเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง และควรจองบัตรโดยสารภายในที่สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได้ เพราะมีบางกรณีที่สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับฤดูกาล สภาพภูมิกาศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็นสำคัญเท่านั้น สิ่งสำคัญ ท่านจำเป็นต้องมาถึงสนามบินเพื่อเช็คอินก่อนเครื่องบิน อย่างน้อย 3 ชั่วโมง โดยในส่วนนี้หากเกิดความเสียหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นใดๆทั้งสิ้น


   อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทบิน จากสายการบิน จะแจ้งให้ท่านทราบอีกครั้งก่อนการเดินทาง


  กรณีที่ท่านเป็นอิสลาม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรือ แพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ


   กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์ (Wheel Chair) กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง หรือตั้งแต่ที่ท่านเริ่มจองทัวร์ เพื่อให้ทางบริษัทประสานงานกับสายการบินเพื่อจัดเตรียมล่วงหน้า กรณีมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงที่เกิดขึ้นกับผู้เดินทาง


  กรุณาส่งรายชื่อผู้เดินทาง พร้อมสำเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางทุกท่านให้กับเจ้าหน้าที่หลังจากชำระเงินกรณีที่ท่านเดินทางเป็นครอบครัว (หลายท่าน) กรุณาแจ้งรายนามคู่นอนกับเจ้าหน้าที่ให้ทราบ


  กรณีที่ออกบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียดส่วนใดผิด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ดำเนินการส่งสำเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางให้ทางบริษัทเพื่อใช้ในการออกบัตรโดยสาร


   หลังจากท่านชำระค่าทัวร์ครบตามจำนวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทจะนำส่งใบนัดหมายและเตรียมตัวการเดินทางให้ท่านอย่างน้อย 3 หรือ 7 วัน ก่อนออกเดินทาง


   อัตราทัวร์นี้ เป็นอัตราสำหรับบัตรโดยสารเครื่องบินแบบหมู่คณะ (ตั๋วกรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟล์ท วัน ไป หรือ กลับส่วนใดได้ จำเป็นจะต้องไป และ กลับ ตามกำหนดการเท่านั้น หากต้องการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ


   ทางบริษัทไม่มีนโยบายจัดคู่นอนให้กับลูกค้าที่ไม่รู้จักกันมาก่อน เช่น กรณีที่ท่านเดินทาง 1 ท่าน จำเป็นต้องชำระค่าห้องพักเดี่ยวตามที่ระบุ


  หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานได้คงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ณ วันกลับ


  ฤดูหนาวในต่างประเทศ มีข้อควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกว่าปกติ สี่โมงเย็นก็จะเริ่มมืดแล้ว สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ จะปิดเร็วกว่าปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผื่อเวลาให้เหมาะสม และ หากมีสถานที่ท่องเที่ยวกลางแจ้ง เวลาเดินบนหิมะ อาจลื่นได้ต้องใช้ความระมัดระวังในการเดินเป็นอย่างสูง หรือ ใช้รองเท้าที่สามารถเดินบนหิมะได้ แว่นกันแดดควร เมื่อแสงแดดกระทบหิมะจะสว่างสะท้อนเข้าตา อาจทำให้ระคายเคืองตาได้


   ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ เหตุการทางการเมือง การล่าช้าของสายการบิน เงื่อนไขการให้บริการของรถในแต่ละประเทศ เป็นต้น โดยส่วนนี้ทางบริษัทจะคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ หากกรณีที่จำเป็นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


  เนื่องจากการเดินทางท่องเที่ยวในครั้งนี้ เป็นการชำระแบบเหมาจ่ายขาดกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธิ์ ไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ในบริการบางส่วน หรือ ส่วนใดส่วนหนึ่งที่ท่านไม่ต้องการได้รับบริการ หากระหว่างเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวใดที่ไม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่าน เนื่องจากทางบริษัทได้ทำการจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่ายไปล่วงหน้าทั้งหมดแล้ว


   กรณีที่ท่านถูกปฎิเสธการเดินทางเข้าเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นตามมา และ จะไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระเรียบร้อยแล้วไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง


   หากวันเดินทาง เจ้าหน้าที่สายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) ของท่านชำรุดแม้เพียงเล็กน้อย เช่น เปียกน้ำ ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มีหน้าใดหน้าหนึ่งหายไป มีกระดาษหน้าใดหน้าหนึ่งหลุดออกมา มีรอยแยกระหว่างสันของเล่มหนังสือเดินทาง เป็นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น ทางสายการบิน หรือ เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง มีสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ท่านเดินทางต่อไปได้ ดังนั้นกรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสือเดินทางของท่านให้อยู่ในสภาพดีอยู่ตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชำรุด กรุณาติดต่อกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพื่อทำหนังสือเดินทางฉบับใหม่ โดยใช้ฉบับเก่าไปอ้างอิง และ ยืนยันด้วย พร้อมกับแจ้งมาที่บริษัทเร็วที่สุด เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหนังสือเดินทาง หากท่านได้ส่งเอกสารมาที่บริษัทเรียบร้อยแล้ว กรณีที่ยังไม่แ (ตั๋วเครื่องบิน) ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงได้ไม่มีค่าใช้จ่าย แต่หากออกบัตรโดยสาร (ตั๋วเครื่องบิน) เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ซึ่งโดยส่วนใหญ่ตั๋วเครื่องบินแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกระบวนการและขั้นตอนของแต่ละคณะ


   เกี่ยวกับที่นั่งบนเครื่องบิน เนื่องจากบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เป็นลักษณะของคณะ (กรุ๊ป อัตราพิเศษ) สายการบิน ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่นั่งบนเครื่องบิน กรณีลูกค้าเดินทางด้วยกัน กรุณาเช็คอินพร้อมกัน และ สายการบินจะพยายามที่สุดให้ท่านได้นั่งด้วยกัน หรือ ใกล้กันให้มากที่สุด


   ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับห้องพักในโรงแรมที่พัก เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องพักเดี่ยว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และ ห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple) จะแตกต่างกัน บางโรงแรม ห้องพักแต่ละแบบอาจจะอยู่คนละชั้นกัน (ไม่ติดกันเสมอไป)


   ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง


   มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใดๆทั้งสิ้นแทนบริษัทผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น


   บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การยกเลิกบิน , การประท้วง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การนำสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท


   บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายระหว่างการเดินทาง ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม และ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมสิ่งของไว้ที่โรงแรมและจำเป็นต้องส่งมายังจุดหมายปลายทางตามที่ท่านต้องการ


  รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม


   คณะจะสามารถออกเดินทางได้ตามจำเป็นต้องมีขึ้นต่ำ อย่างน้อย 20 ท่าน หากต่ำกว่ากำหนด คณะจะไม่สามารถเดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางบริษัทยินดีที่จะประสานงาน เพื่อให้ทุกท่านเดินทางตามความประสงค์ต่อไป


อัตราค่าบริการนี้รวม
 • ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั๋ว) ไป และ กลับพร้อมคณะ ชั้นประหยัด (ECONOMY CLASS) รวมถึงค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีน้ำมันทุกแห่ง กรณีต้องการอัพเกรด UPGRADE หรือ เปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร ไม่ว่าเที่ยวใด เที่ยวหนึ่ง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ


  มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง


  ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง) ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา หรือ กิจกรรมอื่นๆ ที่ทำให้โรงแรมตามรายการที่ระยุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พัก ไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทน อ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ


  ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทางตามรายการระบุ


  ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ กรณีไม่รวมจะชี้แจงแต่ละสถานที่ในโปรแกรม


   ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ วงเงินประกันสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)


   ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้องเครื่องบิน สายการบิน SCOOT AIRLINES อนุญาตให้โหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้องเครื่องบิน โดยมีน้ำหนักไม่เกิน 20 ก.ก. (1 ชิ้น) และ ถือขึ้นเครื่องบินได้น้ำหนักไม่เกิน 7 ก.ก. (ไม่จำกัดจำนวนชิ้น แต่ทั้งนี้เจ้าหน้าที่จะพิจารณาตามความเหมาะสม)ต่อท่าน(ตามเงื่อนไขของสายการบิน)


  ค่าธรรมเนียม+ค่าบริการยื่นวีซ่าUK (กรณีให้ยื่นวีซ่าให้ ค่าธรรมเนียม+ประกัน+บริการ 6,500บาท)


  ค่าวีซ่าคิวด่วนพิจารณา 5 วันทำการ (ราคา 9,300 บาท )


อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 • ค่าธรรมเนียมในกรณีที่โหลดกระเป๋าสัมภาระหรือสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน


  ค่าธรรมเนียมการจองที่นั่งบนเครื่องบินตามความต้องการเป็นกรณีพิเศษหากสามารถทำได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสายการบิน และ รุ่นของเครื่องบินแต่ละไฟล์ทที่ใช้บิน ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้อยู่ที่สายการบินเป็นผู้กำหนด


  ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว


   ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุในรายการ


   ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท


  ค่าโรงแรมกักตัว 1วัน ตอนมาถึงประเทศไทย


  ค่าตรวจ RT PCT ก่อนเดินทาง 72 ชั่วโมง เพื่อใช้ในการเช็คอินขาไป


   ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 50 GBP ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (INFANT) ทั้งนี้ท่านสามารถให้มากกว่านี้ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ที่สนามบิน ในวันเช็คอิน


  ค่าตรวจ RT PCR เพื่อออกเอกสารเช็คอินตอนกลับประเทศไทย ประมาณ 100-150 GBP


   ค่าตรวจ ANTIGENT ณ คลินิค ที่รับรองโดยรัฐบาล (ค่าใช้จ่ายไม่รวมในค่าทัวร์ ค่าใช้จ่ายประมาณ 20-30 GBP เงินไทยประมาณ 900-1,000 บาท)


PraewpringTravel ตรวจสอบแล้ว

Member Since Feb 2021

เริ่มต้นเพียง ฿41,599
ขอยกเลิกบริการเสริมพักเดี่ยว เติมใจพักร่วมกับท่านอื่นที่บริษัททัวร์จัดให้
 • 25000 {{pay_now_price_html}}
 • 25000 {{pay_now_price_html}}
เริ่มต้นเพียง ฿41,599
0 บทวิจารณ์
เริ่มต้นเพียง ฿41,599
0 บทวิจารณ์